Ik als partner‎ > ‎

Wat zijn mogelijke gevolgen voor ons gezin?

URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden
Ben ik ook verantwoordelijk?
Partners leven vaak in onzekerheid en onwetendheid over wat er na het uitkomen van het seksueel grensoverschrijdend gedrag kan gebeuren met hun vrouw of man en met zichzelf. Mogelijk is dit een vraag die je jezelf ook stelt. We overlopen hier aan de hand van een aantal thema's enkele zaken die, na het vaststellen van wat er gebeurd is, kunnen plaatsvinden: 
1. Gezondheid
Je kan als partner onder heel wat stress en emoties komen te staan. Dit heeft soms lichamelijke gevolgen zoals hoofdpijn, moeheid,… Ook mentaal kan deze periode erg zwaar zijn. Het is niet uitzonderlijk dat je als partner wordt geconfronteerd met depressieve gevoelens en gedachten. Gezondheid, zowel fysiek als psychisch, bewaak je best bij jezelf én bij anderen. Zo kunnen ook andere gezins- of familieleden dergelijke gezondheidsperikelen ervaren. Met het oog op jouw eigen welzijn spreek je ook best tijdig familie, vrienden of hulpverleners aan. 
2. Contact met je partner
Misschien loopt het contact met je man of vrouw wat stroef. Je kan het gevoel hebben dat hij of zij het vertrouwen heeft geschonden. Er kan iets gebroken zijn tussen jullie beiden. Er wordt mogelijk weinig of niet gesproken met elkaar. Of er bestaat een bepaalde nervositeit om met elkaar te spreken. Maar de gebeurtenissen kunnen ook tot gevolg hebben dat je met je partner net heel wat meer kan bespreken dan voorheen. Open communiceren kan zeker en vast het contact met jouw man of vrouw bevorderen. Algemene tips voor partners
Letter H
Het kan dat je partner residentiële hulp, dat wil zeggen hulp via opname op een psychiatrische afdeling, nodig heeft en/of opgelegd krijgt. Het kan ook dat je partner (voorlopig) naar de gevangenis moet. In beide gevallen wordt het contact met je partner dan beperkt tot de bezoekuren en gelimiteerde mogelijkheden tot een telefonisch gesprek. Als partner is dit vaak niet gemakkelijk. Je staat er helemaal alleen voor en je mist je man of vrouw. Bij een residentiële opname wordt je partner begeleid door hulpverleners die opgeleid zijn om zo gepast mogelijke hulp te bieden. In de gevangenis is het hulpaanbod veel beperkter, maar doorgaans is er wel de mogelijkheid tot psychologische ondersteuning. Vaak maken partners zich veel zorgen als hun man of vrouw opgenomen is of in de gevangenis zit. Een regelmatig bezoek en/of duidelijke informatie kunnen dan helpen. Aarzel daarom niet om contact op te nemen met de betrokken instanties en je vragen en bezorgdheden te bespreken. 
3. Gezinssituatie
Mogelijk is het evenwicht binnen je gezin (even) verstoord. Wanneer je partner binnen het gezin blijft, zal het wellicht iets anders zijn dan voorheen. Mensen reageren verschillend op wat er gebeurd is. Zo heb je zelf mogelijk een andere reactie dan je partner, je kinderen, je ouders,… Ook hier lijkt open communicatie ons aangewezen. 
Letter E
Een erg belangrijk aspect in het gezin is de veiligheid. Ieder lid binnen het gezin moet zich veilig voelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat contact met de kinderen in een veilige omgeving moet plaatsvinden. Daardoor kan permanent toezicht noodzakelijk zijn. Natuurlijk is dit steeds afhankelijk van wat er gebeurd is en van de specifieke gezinssituatie. Toch staat centraal dat er geen gevaar voor andere gezinsleden mag zijn. Hiervoor neem je soms een maatregel die de gezinssituatie wijzigt. Wat kan ik doen om de veiligheid in mijn gezin te versterken?
4. Reacties
Nadat de gebeurtenissen aan het licht gekomen zijn, volgen er soms reacties uit de omgeving. De mate waarin dat gebeurt, hangt af van verschillende zaken, zoals de bekendheid en de ernst van de situatie, alsook de mate van betrokkenheid van andere mensen. Reacties kunnen heel uiteenlopend zijn: van bezorgdheid tot woede. Zo kunnen mensen je hulp aanbieden en steun betuigen. Daartegenover kunnen er mensen zijn die negatieve reacties naar jou en je partner uiten. Dit betekent dikwijls een tweede slag. Steun van familie, vrienden of hulpverleners kan je echter helpen om met de situatie om te gaan.
Letter H
Het kan dat de pers bericht over hetgeen is gebeurd. Dit kan betekenen dat journalisten je aanspreken. Persaandacht heeft meestal een grotere bekendheid van het gebeurde tot gevolg. Als partner is het in dergelijk geval niet evident jezelf en je man of vrouw hiervan af te schermen. Je kan op verschillende manieren hiermee omgaan. Persbelangstelling.
5. Een klacht en juridische stappen
Op hetgeen gebeurd is, volgt mogelijk een klacht van het slachtoffer. Dit betekent dat hij of zij bij politie of gerecht aanstuurt op een onderzoek en een juridisch gevolg. Een onderzoek betekent dat zowel jouw partner als jijzelf kunnen ondervraagd worden. Mogelijk is er dan zelfs sprake van een huiszoeking of een inbeslagname van bepaalde zaken (zoals bv. een computer). Bij een klacht bevinden de gebeurtenissen zich in een juridisch parcours. Het parket kan de zaak voor de rechtbank brengen. De rechtbank kan een straf uitspreken. Er bestaan heel wat vormen van straffen. Zowel in de onderzoeksfase als bij het vonnis kunnen er voorwaarden gekoppeld zijn aan een straf of een invrijheidstelling. Op de website van de FOD Justitie vindt u meer informatie: link (http://www.just.fgov.be/index_nl.htm). 
6. Persbelangstelling
Heel wat zaken van seksueel misbruik komen in de pers. Soms ook kleine zaken die toevallig door een wakkere journalist worden opgepikt en zo toch in de krant belanden. Maar ook de grote zaken die breed uitgesmeerd worden, maken telkens weer de herinnering aan een eigen misbruikgeschiedenis in de familie wakker. Zo worden de herinneringen steeds opnieuw bovengehaald.
Letter D
De pers heeft een belangrijke rol in de samenleving en brengt naar buiten wat mensen bezighoudt en waar ze zich zorgen over maken. Dat wil niet zeggen dat de pers altijd gelijk heeft, maar ze is wel een realiteit waarmee rekening moet gehouden worden. Journalisten hebben geen recht om in iemands privéleven binnen te dringen. Als je zelf niet in de kijker loopt, blijven de media ten opzichte van de familieleden meestal ook wel op afstand.
Het effect van persbelangstelling is echter dat de buurt en de kennissenkring ook geïnformeerd kan geraken. Een artikeltje kan nog zo klein en anoniem zijn, er is altijd wel iemand die uit de initialen en andere details de identiteit van de verdachte kan afleiden. Wat er dan kan gebeuren, is weer heel verschillend maar meestal wel ingrijpend.
Letter J
Je moet als partner van een pleger sterk in de schoenen staan om zo'n storm goed door te komen. Er is helemaal niets mis mee om op zo'n ogenblikken hulp te zoeken. Steun bij een vertrouwenspersoon in de familie of bij vrienden of kennissen kan heel belangrijk zijn. Sommige partners trekken hun steun voor hun man of vrouw in twijfel. Ook dat is normaal. Het is echter belangrijk om geen overhaaste beslissingen te nemen.
Wat er allemaal kan gebeuren, is niet voorspelbaar. Hier hebt u met enkele mogelijke gevolgen kunnen kennismaken. Partners hebben hierbij dikwijls de vraag wat zij kunnen doen? Daarom hebben we een afzonderlijk deel van de website hieraan gewijd. Wat ik kan doen.

URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden